ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย

อาคารและสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการมีอาคารเรียนขนาดใหญ่3หลัง จํานวนห้องเรียน 68 ห้องเรียนห้องประกอบ31 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 91 ห้อง ห้องเรียนและห้องปฏิบัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมด อาคารประกอบ 3 หลัง ได้แก่ โรงอาหารขนาดใหญ่ 1 หลัง อาคารสํานักอํานวยการ 1 หลัง (จํานวน 4 ชั้น) อาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ห้องผลิตเอกสาร และอื่นๆจํานวน 1 หลัง (จํานวน 10 ห้อง) ห้องต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • สํานักการคลัง
 • สํานักวิชาการ
 • สํานักทะเบียนและวัดผล
 • สํานักบริการ
 • สํานักกิจการนักศึกษา
 • สํานักงานเลขานุการ
 • สํานักงานบุคคล
 • สํานักประชาสัมพันธ์และการตลาด
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ห้องปฏิบัติการ การตลาด
 • ห้องปฏิบัติการ การบัญชี
 • ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ห้องปฏิบัติสํานักงาน (พิมพ์ดีดไฟฟ้า)
 • ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • ศูนย์ดุริยางคศิลป
 • ห้องสมุดและศูนย์อินเตอร์เน็ต
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย
 • ศูนย์แนะแนว – จัดหางาน
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนา
 • ATC. Supermart
 • สํานักประกันคุณภาพ
 • ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์
 • ห้องผลิตเอกสาร
 • ห้องจัดซื้อ
 • ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ห้องพยาบาล

อาคารรุ่งเรือง 1

อาคารรุ่งเรือง 2

อาคารรุ่งเรือง 3

อาคารรุ่งเรือง 4