สาขาวิชาบัญชี

previous arrow
next arrow
Slider

อัตลักษณ์ : มุ่งพัฒนาทักษะด้านบัญชีเพื่อเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี

ประมวลภาพกิจกรรมสาขา

อาจารย์ประจำสาขา

หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี
อาจารย์ประเสริฐศรี สุขรักษ์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกริก


อาจารย์ตติยาภรณ์ นิลเหม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา

อาจารย์ชูชื่น สุดสวาสดิ์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์สุภาภรณ์ เผ่นโผน
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราภัฎสวนสุนันทา


อาจารย์กวิสรา  สุนทรโอวาท
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ