สาขาวิชาบัญชี

previous arrow
next arrow
Slider

อัตลักษณ์ : มุ่งพัฒนาทักษะด้านบัญชีเพื่อเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี

ประมวลภาพกิจกรรมสาขา

อาจารย์ประจำสาขา

หัวหน้าสาขาการบัญชี
อาจารย์วิภาวดี สิงสีทา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี


อาจารย์ตติยาภรณ์ นิลเหม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎฉะเชิงเทรา

อาจารย์สุภาภรณ์ เผ่นโผน
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราภัฎสวนสุนันทา

อาจารย์ชูชื่น สุดสวาสดิ์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร