สาขาวิชาการโรงแรม

คำขวัญ :

พันธกิจ

ภาระงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสาขา


หัวหน้าสาขาการโรงแรม
อาจารย์อนิรุทธิ์  เจริญสุข
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


อาจารย์ปภาดา  ถิรดาพัฒนสิริ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม