Marketing

22 ส.ค. 2561
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ยินดีต้อนรับ

20 ก.ค. 2561
บทที่ 7 เอกสารประกันภัย

20 ก.ค. 2561
บทที่ 6 เอกสารการนำเข้าและส่งออก

20 ก.ค. 2561
บทที่ 5 การขนส่งทางอากาศ

20 ก.ค. 2561
บทที่ 4 การขนส่งทางเรือ

20 ก.ค. 2561
บทที่ 3 การขนส่งทางรถไฟ

20 ก.ค. 2561
บทที่ 2 การขนส่งทางถนน

20 ก.ค. 2561
บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการวางแผนระบบเอกสารขนส่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
ทัศนศึกษาดูงาน ระดับ ปวส.1
ทัศนศึกษาพันท้ายนรสิงห์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ทัศนศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
บริษัทอีสเทริน์ โพลีแพค ทัศนศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์บริษัทอีสเทริน์ โพลีแพค 24 สิงหาคม 2561