ทำเนียบผู้บริหาร

ท่านชนะ รุ่งแสง
ประธานกรรมการบริหาร

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง
ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ

ดร.ทิวา พงศ์ธนไพบูลย์
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร

นายสรยศ รุ่งเรือง
ผู้จัดการ

อาจารย์กัลยา รุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

อาจารย์ผาสุข พูลวัฒนะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์เลอพงษ์ วัชรมัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ศิริ ซำมาซา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์อาจารย์ชนภา ปั้นสมบุญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา