นักศึกษาที่มีความประสงค์ผ่อนผันทหาร รอบแรก (นศ.ที่เกิดปี 2543 หรือ ครั้งแรก)

เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. สำเนาใบ สด.9 จำนวน 3 ฉบับ (ถ่ายหน้า-หลัง เหมือนตัวจริง)
  2. สำเนาใบ สด.35 จำนวน 3 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ (ถ่ายหน้า-หลัง)
  5. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

โดยนักศึกษาสามารถติดต่อทำเรื่องผ่อนผันทหาร เขียนใบคำร้องได้ที่
สำนักงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2563

ในกรณีที่นักศึกษาผ่อนผันทหาร รอบ 2 หรือเคยผ่อนผันทหารที่วิทยาลัยฯ ของเราแล้ว ให้ติดต่อเขียนใบคำร้องขอหนังสือรับรองได้ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
โดยนำรูปถ่ายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของวิทาลัยฯ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป