ลำดับที่

รายชื่อกิจกรรม

วันที่

1 อบรม Digital Marketing ปวช.3 การตลาด 21 สิงหาคม 2561
2 โครงการพัฒนาความรู้ 13 กรกฎาคม 2561
3 อบรมนักศึกษา ปวช.1 15 สิงหาคม 2561
4 ธุรกิจ 4.0 อ่อนแบรนด์ สูญพันธุ์ ระดับ ปวส.การตลาด 28 สิงหาคม 2561
5 กิจกรรมอบรม ก้าวทันโลก กับภาษี 4.0 ปวช.2 บัญชี 24 สิงหาคม 2561
6 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการจัดแสดงสินค้า 07 กันยายน 2561

Copyright by © -ATC2018-