Marketing

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการจัดแสดงสินค้า สาขาวิชาการตลาด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการจัดแสดงสินค้า ปวช.2 2018
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านการตลาด
ธุรกิจ 4.0 อ่อนแบรนด์ สูญพันธุ์ ระดับ ปวส.การตลาด 24 สิงหาคม 2561