ComBissiness

28 มิ.ย. 2561
ตัวอย่างบทที่ 1 ปี_60

28 มิ.ย. 2561
ATC 05 ใบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

28 มิ.ย. 2561
ATC 04 ใบรายงานความคืบหน้า

28 มิ.ย. 2561
ATC 03 ขอสอบโครงการ

28 มิ.ย. 2561
ATC 02 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ

28 มิ.ย. 2561
ATC 01 ขออนุมัติหัวข้อโครงการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
ทัศนศึกษาระดับ ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนต์ จังพระนครศรีอยุธยา
ทัศนศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ บริษัทโอสถสภา พระนครศรีอยุธยา วันที่ 22 และ 29 มิถุนายน 2561