Marketing

12 ก.ค. 2561
คู่มือการจัดทำโครงการ-ระดับ-ปวส.2-การประกอบธุรกิจขนาดย่อมและจัดทำบัญชี

12 ก.ค. 2561
คู่มือการจัดทำโครงการ-ระดับ-ปวส.2-การวางระบบบัญชีและจัดทำบัญชีให้กับธุรกิจ

12 ก.ค. 2561
คู่มือการจัดทำโครงการ-ระดับ-ปวส.2-กรณีศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบ.ในตลาดหลักทรัพย์

12 ก.ค. 2561
คู่มือการจัดทำโครงการ-ระดับ-ปวช.3

12 ก.ค. 2561
แบบฟอร์มเสนอพิจารณาโครงการ (ส.ค.1) ระดับ ปวส.2

12 ก.ค. 2561
แบบฟอร์มเสนอพิจารณาโครงการ (ส.ค.1) ระดับ ปวช.3

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
ทัศนศึกษา ปวช. 2 สาขาวิชาการบัญชี
ธนาคารออมสินและตลาดหลักทรัพย์
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชี
กิจกรรมอบรม ก้าวทันโลก กับภาษี 4.0 ปวช.2 บัญชี