วิชาการขนส่งในงานโลจิสติกส์
วิชาการจัดการพื้นที่คลังสินค้า
วิชาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์
วิชาต้นทุนในงานโลจิสติกส์
วิชาบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
 
ภาคเรียนที่1
วิชาการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์‏
วิชาการจัดการสินค้าคงคลัง‏
ระบบ RIFD
เครน
พิธีการนำเข้าสินค้า
ระบบ ERP
วิชาการบริหารการจัดจำหน่าย‏
ภาคเรียนที่2
วิชาการบริหารระบบข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์‏
วิชา โลจิสติกส์‏
การจัดการโลจิสติกส์‏
การบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า‏
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า‏
ระบบบาร์โค้ด
สายพานลำเลียง
การนำเข้า
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน‏
Incoterms-การค้าเสรี11ประเทศ-61
การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ 1-61
จุดประสงค์รายวิชาและหน่วยการเรียน
บทที่1 หลักการจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ -Powepoir
บทที่ 2 การควบคุมด้านการจัดการโลจิสติกส์ในองค์กรธุรกิจ
บทที่ 3 ประเภทของการจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ
บทที่ 4กระบวนการวางแผนโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ
บทที่ 5 การแก้ปัญหาการจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้หลักการกระบวนการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ
วิชา การบริหารระบบข้อมูลในงานโลจิสติกส์
สื่อการสอน บทที่2 การวางแผนโลจิสติกส์Chapter13 (2)
สื่อการสอนวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักการนำเข้าและส่งออก บทที่ 1- 61
 
 
 
 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
โปรแกรมตาราคำนวณ
โปรแกรมประมวลผลคำ
ระบบฐานข้อมูล รวม
การใช้โปรแกรมกราฟิก 3มิติ รวม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ภาคเรียนที่1
วิชาคอมพิวเตอร์เสรืมทักษะ1
คอมพิวเตอร์เสริมทักษะ 4
คอมพิวเตอร์เสริมทักษะ 3
องค์ประกอบศิลป์ สำหรับงานคอมพิวเตอร์
 
วิชาคอมพิวเตอร์เสริมทักษะ2
ภาคเรียนที่2
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น‏
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Visual Basic‏
วิชา หลักการเขียนโปรแกรม‏
การใช้งาน word 2016
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
โปรแกรมกราฟิก

วิชาการสร้างเว็บไซต์

 

วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
วิชาคอมพิวเตอร์เเละการบำรุงรักษา
วิชาระบบปฏิบัติการเบี้องต้น
วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์
วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
วิชา การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
วิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
วิชาการสร้างเว็บไซต์
วิชาเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่ออาชีพ
วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
วิชาการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล
วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วิชาโปรแกรมกราฟิก
วิชาการขายเบื้องต้น อ.ธนน
วิชาการประกันภัย อ.เจตน์ตวีร์
 
ภาคเรียนที่1
การส่งเสริมการขาย
วิชาการบริหารการค้าปลีก
การตลาดเพื่อการส่งออก‏
มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน‏
วิชาการภาษีอากร
ภาคเรียนที่2
การขาย+๑...
กฏหมายพาณิชย์
การขายเบื้องต้น‏
การจัดการ..
การจัดการขนส่ง‏
พฤติกรรมผู้บริโภค‏
กฏหมายพาณิชย์
ภาคเรียนที่1
การบัญชีบริษัท1
การบัญชีกับคอมพิวเตอร์
การบัญชีเช่าซื้อฯ
pp การบัญชีตั๋วเงินปี 60
วิชาการบัญชีตั๋วเงิน-supaporn
ภาคเรียนที่2
ระบบบัชชี httpwww.youtube
การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย
บัญชีต้นทุน 2 powerrpint
รูปเล่มการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุง

บัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า ปี 58 [Compatibility Mode]

โปรแกรมอรรถประโยชน์
วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [Compatibility Mode]
วิชาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา
วิชาระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย
วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 
ภาคเรียนที่1
HTML
PHP
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Cisco IT Essentials Virtual Desktop
ภาคเรียนที่2
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
การใช้โปรแกรมกราฟิกส์.1
เอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบฐานข้อมูล
เอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบฐานข้อมูล-
CodeSummary2
C++ Programming Language
แคลคูลัส...
เทคโนโลยีสารสนเทศ2
Control Statements
Intro
Math
Primitive Data Types
Sever
String
การติดตั้ง
การติดตั้งเครืองแม่ข่ายให้บริการ
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องแม่ข่าย
จำแนกลักษณะการใช้บริการเครือข่าย
 
 
ภาคเรียนที่1
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1‏
วิชา วิถีธรรมวิถีไทย‏
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ‏
ภาคเรียนที่2
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2‏
วิชาพลศศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ‏
การดำรงชาติไทย‏
การเมืองการปกครองของไทย‏
การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม30 สค [Compatibility Mode]
คณิตศาสตร์พื้นฐาน อ.มนต์ชัย บุตรศรี
คณิตฯคอมพิวเตอร์ อ.สุวิทย์ บุตรวาปี
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 8สค54 [Compatibility Mode]
พลังงานในการดำรงชีวิตและระบบต่างๆในร่างกาย [Compatibility Mode]
พัฒนาทักษะชีวิต อ.สุรศักดิ์ คุณดิลกสิโรดม
พันธุกรรมและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ30 สค [Compatibility Mode]
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.มาโนชน์ จิตสำโรง
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.สุจิลา สุขคล้าย
วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน [Compatibility Mode]
วิชาพลศึกษา เรื่องการคุมกำเนิด อ
วิทย์พัฒนาคุณภาพชีวิต อ.จินตนา สิทธิพลวรเวช
วิทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.อัมพร ปรากฏมงคล
วิธีการทำน้ำยาล้างจาน อ.ตะวัน
วิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด_แบบฝึกหัดo-net_อ
สาธิตวิธีการทำน้ำยาล้างจาน อ.สุวิทย์
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม อ.สมพล สุวรรณ์
 
 
ภาคเรียนที่1
การจัดเก็บเอกสาร
การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
ภาคเรียนที่2
การจัดเก็บเอกสาร 2
การพิมพ์ตารางและงบการเงิน
จดหมายธุรกิจต่างประเทศที่นิยม
จดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ--ช. 3
พิมพ์สัมผัสเพื่อพัฒนาความรวดเร็วแม่นยำ -E เบื่องต้น--ช. 1
 
 
 
ภาคเรียนที่1
วิชา 3 D animationขั้นตอนการปั้น การ์ตูนมินเนี่ยน ในโปรแกรม Maya-อ.สุมินตรา
ศิลปะของอียิปต์โบราณ-อ.สิริมาศ
กรีก-อ.สิริมาศ
ภาคเรียนที่2
วิชาหลักการถ่ายภาพเบื่องต้น 2 อ จุฑามาศ
สื่อวิชาหลักการถ่ายภาพดิจิตอล อจุฑามาศ
สื่อวิชาวีดิทัศน์ดิจิตอล (premiere pro1) อ.นนทยา
ภาคเรียนที่1
Parts Of Speech
power point past simple
parts of speech Review Game
how_often_do_you_12__asking_about_regular_activities
Learn English Conversation For Kids Easy English Conversation 6
parts_of_speech__adjectives
parts_of_speech__nouns
Question for interview
Supplementary English 1 PWS.1 1.58
SHORT STORY for CHILDREN (13 Moral Stories) - Lion and Mouse Story & more
ภาคเรียนที่2
The Eight Parts of Speech- Final PP (1)
การทักทายภาษาอังกฤษ
reading test
reading test 2
Rewriting talking about your self
Shopping ppt
simple_present แบบฝึก 1
แบบทดสอบ V-NET ปวช. No.1
แบบทดสอบ V-NET ปวช. No.2
วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 อาจารย์รัตน์ภัคษร วรภัทร์ธนวัชร์