กรอกข้อมูลผู้สมัครเรียน

[ไทย] ชื่อ :
นามสกุล : *
[Eng.]Name : Lastname :
ชื่อเล่น ศาสนา : *
เชื้อชาติ : * สัญชาติ : *
น้ำหนัก: ส่วนสูง:
วัน-เดือน-ปี: อายุ:
โรคประจำตัว หมู่เลือด:
ลักษณะเด่น: เลขที่บัตรประชาชน:
รูปนักศึกษา

มารดา
ชื่อ -นามสกุล:

อาชีพ:
รายได้ต่อปี:  
บิดา
ชื่อ - นามสกุล:
อาชีพ:
รายได้ต่อปี:  
จำนวนพี่น้อง คน เป็นคนที่ พี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่
ผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ทันที (กรณีฉุกเฉิน )
ชื่อ - นามสกุล: อาชีพ:
รายได้ต่อปี: โทรศัพท์ :
ลักษณะเด่น:    


ที่อยู่ปัจจุบัน
ประเภทที่อยู่อาศัย:  
บ้านเลขที่: หมู่ที่:
ซอย: ถนน:
แขวง/ตำบล: เขต/อำเภอ:
จังหวัด: รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
(บ้าน) :
เบอร์โทรศัพท์
(มือถือ) :
E-mail:


การศึกษาล่าสุด
ระดับ:  
สถาบัน: ปีที่จบการศึกษา:
จังหวัด: ประเภทวิชา:
สาขาวิชา/สายวิชา: เกรดเฉลี่ย:
 

 สาขา:
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอบการศึกษา :


  สาขา:


สาขาวิชาEnglist Program[EP]
   
รอบการศึกษา :