หมายเหตุ นักศึกษาที่สมัครเรียนออนไลน์ต้องเตรียมเอกสารและค่าเล่าเรียนพร้อมผู้ปกครองเพื่อชำระและลงทะเบียนที่วิทยาลัยฯ