การผ่อนผันทหารของนักศึกษา รอบแรก

เอกสารที่ต้องเตรียม 📄

  1. สำเนา สด.9 จำนวน 3 ชุด (ถ่ายให้เหมือนต้นฉบับ)
  2. สำเนา สด.35 จำนวน 3 ชุด (ถ่ายให้เหมือนต้นฉบับ)
  3. สำเนาบัตรทะเบียน จำนวน 3 ชุด (ต้องเปลี่ยนคำนำหน้า จาก “ด.ช.” ให้เป็น “นาย”)
  4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด (ถ่ายให้เหมือนต้นฉบับ)
  5. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 3 ชุด (ถ่ายให้เหมือนต้นฉบับ)

เอกสารทุกฉบับห้ามขีดเขียนใดๆ ก่อนที่จะมายื่นเรื่อง
เขียนคำร้องได้ที่สำนักงานบุคคล อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่ 1 พ.ย. – 13 ธ.ค. 62

นศ.คนใดที่ต้องการผ่อนผันทหารรอบที่ 2 ให้ติดต่อเขียนคำร้องที่สำนักทะเยียนและวัดผล