สำนักประชาสัมธ์และการตลาด

previous arrow
next arrow
Slider

คำขวัญ : ประชาสัมพันธ์ สรรค์สร้างงาน บริการด้วยใจ

พันธกิจ

เพื่อเผยแพรชื่อเสียง คุณภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้บุคคลภายใน และภายนอกได้รับทราบ สร้างความมั่นใจที่จะมาสมัครเรียน หรือสงบุตรหลานมาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้น สํานักประชาสัมพันธ์และการตลาด จะทําหน้าที่ทั้งงานแนะแนวการศึกษาภายในและภายนอก งานประชาสัมพันธ์และการตลาดทั้งภายในและภายนอก งานสื่อประชาสัมพันธ์ งานวารสาร งานหนังสืออนุสรณ์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ภาระงาน

ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงานภายนอก

 • ติดต่อประสานงานกับโรงงาน บริษัท กศน. และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
 • จัดเตรียมแจกของที่ระลึกและเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
 • ประสานงานและติดป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยภายนอก
 • ประชาสัมพันธ์ภายนอกโดยบุคคล และผ่านสื่อมวลชน
 • แนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพภายนอก
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์และสนับสนุนภายใน

 • รับโทรศัพท์และรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
 • งานเอกสาร จัดเก็บและเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์แนะแนว
 • โครงการ ATC นิทรรศน์
 • คัดเลือก อบรม และจัดนักศึกษาช่วยงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์
 • ประชาสัมพันธ์รายคาบภายในวิทยาลัยทุกระดับชั้น
 • จัดทําป้ายประชาสัมพันหนาวิทยาลัย ป้ายไฟ สิฟท์ และจุดประชาสัมพันธ์ต่างๆ จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช. 3 และหัวหน้าระดับ
 • ติดตามและประเมินผลโครงการ งานที่ได้รับมอบหมาย

งานสื่อประชาสัมพันธ์ หนังสืออนุสรณ์และวารสาร

 • จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําหนังสืออนุสรณ์ วารสาร โบว์ชัวร์และสื่อต่างๆ
 • จัดเตรียมภาพ ข้อมูล ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยผ่านสื่อต่าง ๆ
 • จัดส่งและแจกจ่ายหนังสืออนุสรณ์และวารสาร
 • จัดทําบอกข่าวเล่าเรื่อง ติดประชาสัมพันธ์ทุกห้องเรียน และจุดประชาสัมพันธ์
 • จัดทําป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

ประมวลภาพกิจกรรมประจำสำนัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสำนัก

หัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด
อาจารย์ละออ อุบลแย้ม
ปริญญาโท บริการธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์
อาจารย์วิชยุตม์ ศรีสะอาด
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์
นางสาวกฤติมา คำเสนา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์
นางสาวลัดดาวัลย์ มากช่วย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยตาปี

นางสาวชญาพร เชาว์ทอง
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์